E-mail:
Password:
Garancijske obaveze i uslovi

Prava i obaveze u garantnom listu su regulisani Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o standardizaciji.

Garantne izjave prodavca

Prodavac garantuje da će proizvodi ispravno funkcionisati u skladu sa navedenim tehničkim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje.

Prodavac u garantnom roku obezbjeđuje: otklanjanje eventualnih kvarova, tehničkih nedostataka i originalne rezervne djelove, o našem trošku, ako je do neispravnosti proizvoda došlo prilikom upotrebe na način predviđen uputstvom za rukovanje. Dobijanjem ovog garantnog lista, smatra se da je krajnji kupac upoznat i saglasan sa svime što u njemu piše. Za sve sporove vezane za ovu garanciju bice nadležan sud u Podgorici.

Garantne obaveze prodavca

Ukoliko popravka reklamiranog uređaja traje duže od 10 radnih dana, garancija se produžava za onoliko dana koliko je trajala opravka. Produženje roka se upisuje u garantni list od strane servisera. Na ugrađene/ zamijenjene delove daje se posebna garancija, u skladu sa garancijom proizvođača delova. Reklamacije se primaju kod trgovca koji je uređaj prodao krajnjem korisniku ili ovlašćenim servisima, od strane ovlašćenog lica. Prodavac se obavezuje da će u slučaju reklamacije na funkcionalnost uređaja, u toku garantnog perioda: popraviti, zamijeniti drugim uređajem, koji može biti nov ili ekvivalentan novom ili sličnih karakteristika ili predviđenom zamjenom od strane proizvođača, u razumnom vremenskom periodu, o sopstvenom trošku. Ukoliko ne budemo mogli da otklonimo kvar ili ne budemo u mogućnosti da zamijenimo uređaj, u roku od 45 dana od datuma prijema uređaja na servis, kupcu ce biti odobren povraćaj plaćenog iznosa, za dati proizvod, u visini cijene tog proizvoda na dan povraćaja finansijskih sredstava. Zamijenjeni delovi, u garantnom roku, prelaze u vlasništvo Prodavca.

U slučaju neopravdane reklamacije, kupac snosi sve eventualne troškove, po važećem cjenovniku servisa Prodavca. Usluge na terenu i/ili održavanje, koji nijesu uračunati u cijenu proizvoda, rješavaju se prema

važećem cjenovniku.

Obaveze kupca

Kupac je dužan:

 • da prilikom preuzimanja uređaja ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa nece uvažiti.
 • da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje.
 • da obezbijedi ambijentalne uslove navedene u dokumentaciji uređaja i bez uticaja bilo kojeg vida zračenja.
 • da obezbijedi stabilan i bez smetnji izvor strujnog napajanja.
 • da proizvod povjeri na upotrebu licima obučenim za korišćenje istog i da se prije prve upotrebe proizvoda upozna sa uslovima rada, uslovima ove garancije kao i tehničkom dokumentacijom.
 • da prilikom reklamacije uređaja obavezno priloži originalni ovjereni garantni list i fiskalni račun (fizička lica) ili fakturu trgovca (pravna lica), jer se u protivnom garancija nece uvažiti. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno ovjereni.
 • da u slučaju da uređaj nijesmo u mogućnosti da popravimo ili zamijenimo novim ekvivalentom novog ili predviđenom zamjenom od strane proizvođaća, dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju nešto od navedenog nedostaje, odbiće se odgovarajući finansijski iznos od iznosa namijenjenog za refundiranje korisniku. U slučaju zamjene uređaja, zadržaće se nedostajući dio iz kompleta novog uređaja.

Garanciji ne podliježu kvarovi nastali zbog:

 • Neadekvatne instalacije ili nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
 • Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja u transportu, prilikom raspakivanja ili korišćenja uređaja.
 • Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava.
 • Više sile i elementarnih nepogoda.
 • Korišćenja software-a, medija za reprodukciju (bilo optičkih ili magnetnih), uređaja za povezivanje,drugih priključnih uređaja, djelova ili potrošnog materijala koji nijesu proizvod ili autorizovani od strane proizvođača.
 • Neautorizovanih prepravki i popravki i posljedica nastalih usljed toga.
 • Korišćenja van granica naznačenih, u uputstvu, parametara radnog režima, okruženja radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
 • Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
 • Za djelove uređaja koji se upotrebom troše: toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira i papir.
 • Garanciji ne podliježe softver (operativni sistem, aplikativni i upravljačkii programi) instaliran na uređaj.

Gubitak garancije nastaje:

 • Ukoliko ovlašćeni servis (iCentar d.o.o. servis) utvrdi da je na reklamiranoj opremi vršena neovlašćena servisna intervencija.
 • Nestručnim i nesavjesnim korišćenjem proizvoda
 • Nepridržavanjem uslova definisanim u poglavlju Obaveze kupca.

NAPOMENE

iCentar d.o.o. prenosi prema Vama kao krajnjem kupcu garanciju za greške u izradi i materijalu. Garancija vrijedi jedino za nove proizvode isporučene prvom krajnjem kupcu od iCentar-a ili ovlašćenog prodavca i to za vrijeme JEDNE (1) GODINE od dana kupovine od strane prvog krajnjeg kupca. Odgovarajuća garancija za rezervne djelove i module koje ste primili od iCentra-a ili ovlašćenog prodavca vrijedi DEVEDESET (90) DANA ukoliko su ugrađeni u ovlašćenom servisu.

iCentar ne preuzima garanciju za programsku podršku bilo koje vrste (uključujući pripadajuće priručnike i dokumentaciju), a posebno ne za valjanost, funkcionalnost ili podešenost iste za određenu namijenu. Ovo ne tangira moguće obaveze preuzete od iCentra-a posebnim licencnim ugovorom.

NI U KOM SLUČAJU NE ODGOVARAJU NITI ICENTAR, NITI BILO KOJI ČLAN ICENTAR GRUPE ZA MOGUĆU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSREDNU, NEPOSREDNU ILI DALJNJU ŠTETU. POSEBNO NE PREUZIMA NITI ICENTAR NITI BILO KOJI ČLAN ICENTAR GRUPE ODGOVORNOST ZA IZGUBLJENE PODATKE ILI PROGRAME, UKLJUČUJUĆI TROŠKOVE OBNAVLJANJA ILI UMNOŽAVANJA TAKVIH PODATAKA ILI PROGRAMA.

Cijelokupna programska podrška (bilo da je ugrađena u ROM ili drugi dio računara, ili je sadržana na nosiocima podataka) uključujući sve odnosne priručnike i dokumentaciju (dalje u tekstu: programska podrška) intelektualno je vlasništo proizvođača i u potpunosti je pravno zaštićena. iCentar ne prodaje programsku podršku, već je daje na korišćenje. Cijelokupna zaštitna prava koja se tiču programske podrške zadržava proizvođač. Programska podrška smije se koristiti samo na jednom računaru. Programska podrška sadržana u prodanom dijelu računara može biti korisšćena jedino sa tim računarom. Programska podrška ne smije biti (a) odvojena od proizvoda u koje je ugrađena, ili (b) uz naknadu ili bez naknade, raspačavana, kopirana, prevođena, programski razbijana, korišćena kao primjerak, objedinjena sa drugim programima,prilagođavana ili mijenjana. Svi priručnici i dokumentacija intelektualno su vlasništvo proizvođača i u potpunosti su pravno zaštićeni. Oni ne smiju biti rasparčavani u cijelosti ili djelimično, ustupljeni uz naknadu ili bez naknade, kopirani ručno ili elektronski, prevođeni ili umnožavani na bilo koji način.

Na laptop računare i monitore garancija važi samo u slučaju pojave više od 3 povezana mrtva piksela na ekranu. Novi računari/monitori neće biti zamijenjeni u slučaju pojave manje od 3 mrtva povezana piksela na ekranu.

Garancija na štampaše se gubi ukoliko se koriste reciklirani toneri i kertridži.

Miševi, tastature, slušalice, moduli za napajanje i slični uređaji koji se priključuju na računare, zbog specifičnog načina upotrebe i male vrijednosti ne podliježu garanciji, osim u slučaju da se neispravnost pokaže u prvih 30 dana korišćenja.